onsdag 2 oktober 2013

SD presenterade skuggbudgeten

    
sd-presentation-skuggbudget-2013


Sverigedemokraterna presenterade idag partiets höstbudgetmotion som man gett titeln “Politik för jämställdhet, nya jobb och stärkt välfärd”. Bland nyheterna finns en miljardsatsning på ökad rätt till heltid, satsningar på fler vårdplatser samt ett landsbygdslyft som beräknas skapa 25 000 nya jobb.


Samtidigt ligger tidigare förslag om höjd A-kassa, stärkt sjukförsäkring, sänkt pensionärsskatt och stärkt rättsväsende kvar.


Sverigedemokraternas ekonomiskpolitiske talesperson Sven-Olof Sällström kommenterar:

– Med vårt budgetförslag visar vi att det går att kombinera politik som sänker trösklarna in på arbetsmarknad med kraftfulla välfärdssatsningar som gynnar de svagaste grupperna i samhället.


De stora vinnarna är kvinnorna och de äldre. Vi anslår 5,9 miljarder per år under budgetperioden för att stärka rätten till heltid inom den offentliga sektorn.


 Vi vill se en satsning på fler vårdplatser och förutom riktade skattesänkningar till låg- och medelinkomsttagare sänker vi den generella pensionärsskatten samtidigt som vi vill höja garantipensionerna så att de lägst betalda pensionärerna gynnas mest.

– Vi säger nej till riktade skattesänkningar för de som tjänar mest och väljer att rikta om ineffektiva arbetsmarknadssatsningar från regeringens sida till att istället kapa de sociala avgifterna och sjuklöneansvaret för de mindre företagen.

SD:s viktigaste satsningar i budgeten är:
Stärkt rätt till heltid inom den offentliga sektorn


Drygt 100 000 anställda inom den offentliga sektorn arbetar idag deltid trots att de hellre skulle vilja arbeta heltid. Detta är såklart ett problem för såväl män som kvinnor, men eftersom huvuddelen av dessa dryga 100 000 deltidsanställda utgörs av kvinnor bör det betraktas som ett allvarligt jämställdhetsproblem.

Att erbjuda alla deltidsanställda möjlighet till heltid inom hela den offentliga sektorn skulle medföra en offentligfinansiell kostnad på 5,9 miljarder kronor. Det skulle då skapa omkring 25 000 nya helårsarbetskrafter inom vården, skolan och omsorgen,
Sverigedemokraterna vill i och med denna budgetmotion skapa möjlighet till heltid för samtliga anställda inom den offentliga sektorn.

Fler vårdplatser


Att komma tillrätta med vårdplatsbristen är en av sjukvårdens enskilt viktigaste frågor.

Sverigedemokraterna oroas av att se hur en allt för stor och riskfylld neddragning av antalet vårdplatser under många år har ökat. En minskning på cirka 400 platser per år innebär att vi idag har knappa 25 000 vårdplatser. Partiet vill satsa två miljarder under budgetperioden för att komma till rätta med bristen på vårdplatser.


Införande av ett socialavgiftsavdrag


Genom att införa ett grundavdrag på 57 000 kronor för varje enskilt företag och år sänks skatten kraftigt för de små företagens och resurser frigörs resurser som kan användas för att växa. Detta skulle betyda att närmare vart tredje mikro- och småföretag helt skulle slippa betalningsansvar för de anställdas sociala avgifter. Socialavgiftsavdraget föreslås att genomföras till fullo redan 2014 till en kostnad av 20 miljarder per år. Förslaget finanasieras genom avskaffande av ungdomsrabatten.


Nytt jobbskatteavdrag men nej till höjd brytpunkt för statlig skatt

Sverigedemokraterna föreslår även i denna budgetmotion införandet av ett femte jobbskatteavdrag som årligen beräknas ge 10 000 nya jobb. För att rikta förslaget mot låg- och medelinkomsttagare lanseras vi till skillnad från regeringen det femte jobbskatteavdraget utan lägga något förslag om att höja brytpunkten för statlig skatt.


Satsningar på pensionärerna


Partiet vill kraftigt sänka skatten för pensionärer. Varje pensionär får motsvarande 417 kronor per månad i ökad nettoinkomst vilket beräknas kosta 9 miljarder per år. Vi höjer garantipensionerna för att hjälpa de pensionärer som inte förvärvsarbetat på den ordinarie arbetsmarknaden till en kostnad om 3,4 miljarder per år. En ogift garantipensionär får höjd pension med motsvarande 790 kronor per månad brutto.


Vi satsar också på fler äldreboenden, utökad personalbemanning, starkare anhörigstöd och bättre mat.


Landskapslyft – 25 000 nya jobb


SD ser en otrolig potential ute på landsbygden för jobbskapande och tillväxt. Med vårt förslag om ett Landsbygdslyft skapar vi förutsättningar för 25 000 nya jobb på Sveriges landsbygd, där över 1,4 miljoner svenskar bor och verkar. Genom att investera i infrastruktur, utbildning och besöksnäringen skapas förutsättningar för 25000 nya jobb. För att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden för de som har långt att resa till jobben föreslår partiet ett höjt reseavdrag för bilresor med 4 kr per mil till en kostnad årligen på 1,1 miljarder. Under budgetperioden satsar Sverigedemokraterna 34 miljarder på landskapslyftet varav 5,5 miljarder satsas redan år 1. Sänkt elskatt


Sverigedemokraterna föreslår en sänkning av elskatten med motsvarande 10 öre per kWh från den 1a januari 2017, vilket skulle ge en villa med en förbrukning på c:a 25 000 kW/år en besparing på drygt 200 kr / månad till statsfinansiell kostnad på 4,2 miljarder årligen.
Ökat fokus på flyktinghjälp


Partiet har dragit slutsatsen att man kan rädda fler liv och hjälpa fler människor genom att inrikta hjälpen på plats. Det finns idag miljoner flyktingar bara i Syrien samtidigt som hjälporganisationerna vädjar om ökat ekonomiskt stöd. Bara en bråkdel av dessa människor har en möjlighet att ta sig till Europa.

 Regeringen plockar varje år miljarder ur biståndsbudgetens för att omfördela till svensk massinvandringspolitik. Sverigedemokraterna tycker det är principiellt fel att svenska biståndspengar idag används där de gör minst nytta – i Sverige – och vill under budgetperioden istället frigöra dessa pengar direkt till flyktinghjälp.


Totalt under budgetperioden vill vi öka anslagen till UNHCR:s flyktinghjälp med 5,5 miljarder varav 1 miljard satsas år 2014.


Mynewsdesk http://www.mynewsdesk.com/se/sverigedemokraterna/pressreleases/sd-s-budget-politik-foer-jaemstaelldhet-nya-jobb-och-staerkt-vaelfaerd-912238


Referens: http://avpixlat.info/2013/10/02/sd-presenterade-skuggbudgeten/

Relaterat
Debatt om SD:s skuggbudget
https://avpixlat.info/2013/10/01/debatt-om-sds-budget/
Nedan kan ni ta del av fakta på skattefria bidrag av olika slag för invandrare, samt kostnader för flyktingpolitiken som naturligtvis har ökat enormt sedan denna beräkningen gjordes då det kommer flera tusen asylsökare varje år samt anhöriginvandrare.
http://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar